תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר "סאדו סמבה", אתר הסאדו-מאזו הכי גדול בישראל. האתר מכיל מגוון תכנים בתחום ה-בדסמ כולל: סרטי סקס, סיפורי סאדו, שיחות סקס ועוד...
מסמך זה בא להגדיר את הכללים והתנאים במערכת היחסים שבינך (להלן: "המשתמש") ובין האתר סאדו סמבה (להלן: "האתר").

האתר
האתר מכיל תכנים פורנוגרפיים קשים לצפייה ומיועד למבוגרים בלבד שמלאו להם לפחות 18 שנים. השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצידך לפרטי הסכם זה.
האחריות על הצפייה בתכני האתר והשימוש באתר בכלל, הינה חלה על המשתמש באופן בלעדי.
האתר אינו אחראי לאופי התכנים המופיעים בו. הסרטים באתר נלקחים ממקורות חיצוניים. אין האתר אחראי לתקינות הסרטים, אמיתותם, נכונותם, זכויות היוצרים שלם וכיו"ב. האתר אינו מתחייב כי השירותים באתר יינתנו כסדרם ובאופן תקין ללא תקלות, הפסקות או הפרעות.
באתר קיימים קישורים לאתרים חיצוניים. אין האתר אחראי לשימוש שלך בקישורים אלו. כל נזק או הפסד או טענה/דרישה שתהיה לך תהיה באופן ישיר מול אותם אתרים חיצוניים. האתר לא אחראי בשום צורה שהיא לכך.
באתר מופיעות מודעות פרסומיות. האתר אינו אחראי לטיב השירותים/מוצרים המוצעים במודעות אלו, לדיוקם, נכונותם, מצג שווא וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל דרישה, טענה, תביעה כנגד האתר או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה משימוש באילו מהמודעות הפרסמויות המופיעות באתר, לרבות נזק/הפסד ישיר, עקיף או תוצאתי מכל סוג.
האתר מתחייב לשמור על פרטיותך ולא לחשוף מידע כלשהו אודותיך לצד ג' כלשהו.
שירותי האתר ניתנים AS IS ואינם מותאמים למשתמש באופן אישי. לא תהיה לך בקשה, טענה או דרישה כלשהי לשנות, לתקן, או להתאים אילו מהפונקציות או התכנים באתר באופן אישי עפ"י בקשתך.

המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כי:
א. הוא לפחות בן 18 שנה.
ב. אין בכוונתו לבצה מעשה זדוני כלשהו כנגד האתר או מי ממשתמשיו לרבות הפצת תוכות זדיוניות, הפצת דואר זבל וכדומה.
ג. הוא מודע לכך כי חלק מהתכנים באתר הם קשים לצפייה וכי האחריות הבלעדית על צפייה בהם חלה עליו בלבד.
ד. הוא לא ישתמש באתר בצורה כלשהי על מנת לבצע מעשה לא חוקי.
ה. המידע אשר הוא מספק לאתר, אם יתבקש לכך הוא נכון, מדויק ואמיתי.
ו. הוא לא יפרסם תכנים בלתי חוקיים כלשהם
ז. הוא לא יפרסם באתר כל תוכן הכולל פגיעה בכבוד האדם ו/או בפרטיותו או כל חומר כתוב או מצולם שנלקח שלא בהסכמתו של המשתתף.

קניין רוחני
מלוא הזכויות והבעלות על הקניין הרוחני של האתר הינו בבעלות האתר בלבד. הנ"ל כולל: לוגו, שם מתחם, טקסטים, מיצגים גראפיים, סקריפטים וקודים תיכנותיים וכדומה.  אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אישי כלשהו בכל המפורט לעיל ללא היתר מראש ובכתב מהאתר או מי מטעמו.


האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך/לשנות את תנאי ההסכם הזה לפי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת עבורך. זוהי אחריותך הבלעדית להתעדכן בתנאי השימוש הנ"ל מעת לעת.
היה ותפר הסכם זה, הינך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. בנוסף לכך, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידך.

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל.
בגין כל טענה, דרישה או סכסוך, שבין המשתמש לאתר, הסמכות המשפטית הבלעדית לטפל ולדון במקרה זה תהיה של בתי המשפט האזרחיים בתל אביב-יפו אשר במדינת ישראל בלבד.